Posted by: Mark Brusche Category: Geen onderdeel van een categorie Comments: 0 Post Date: februari 15, 2019

Hernieuwbare energie wordt goedkoper dan fossiele brandstoffen in 2020, volgens een nieuw rapport

‘ Hernieuwbare energie voor nieuwe elektriciteitsopwekking is niet slechts een milieubewuste beslissing, het is nu-voornamelijk-een slimme economische beslissing ‘

Hernieuwbare energie zal over twee jaar goedkoper zijn dan fossiele brandstoffen, volgens een nieuw rapport.

Experts voorspellen dat investeringen in groene infrastructuurprojecten zullen leiden tot de afname van de energiekosten voor de consument.

Continue technologische verbeteringen hebben geleid tot een snelle daling van de kosten van hernieuwbare energie in de afgelopen jaren, wat betekent dat sommige vormen nu al volledig kunnen concurreren met fossiele brandstoffen.

Het rapport suggereert dat deze trend zal aanhouden, en dat in 2020 “alle hernieuwbare energieopwekkings technologieën die nu commercieel gebruikt worden,  naar verwachting binnen het fossiele brandstof-gestookte kostenbereik zullen vallen”.

Van deze technologieën, zullen de meeste ofwel aan de onderkant van het kosten bereik vallen of daadwerkelijk goedkoper zijn dan fossiele brandstoffen.

“Deze nieuwe dynamiek signaleerd een significante verschuiving in het energie paradigma,” zegt Adnan Amin, directeur-generaal van het internationale agentschap van de hernieuwbare energie (IREA), dat het rapport publiceerde.

“Het omschakelen naar hernieuwbare energie als energieborn is niet alleen een milieubewust besluit, het is nu overwegend een slimme economische.”

In het verslag werd specifiek gekeken naar de relatieve kosten van nieuwe energieprojecten.

Naarmate hernieuwbare energie goedkoper wordt, zullen de consumenten profiteren van investeringen in groene infrastructuur.

“Als de dingen die je bouwt om elektriciteit te genereren minder kosten, zal het eindeffect daarvan zijn dat je minder hoeft te betalen voor de elektriciteit die afkomstig is daarvan,” Jonathan Marshall, Energy Analyst bij de energie-en Climate Intelligence Unit (ECIU) vertelde dit aan The Independent.

“Hoe goedkoper je het installeert, hoe beter het is voor iedereen.”

De huidige kosten voor fossiele brandstof elektriciteitsopwekking variëren van ongeveer 4p tot 12p per kilowattuur in de G20-landen.

Veilingen voor projecten die in de komende jaren moeten worden gerealiseerd suggereren ook deze vormen een daling van de prijs zullen zien.

Veilingen bieden een nuttig middel om de toekomstige kosten van elektriciteit te voorspellen.

“Deze kostendalingen van technologieën zijn ongekend en representatief voor de mate waarin hernieuwbare energie het wereldwijde energie systeem zal verstoren,” zei de heer Amin.

“Onder het huidige beleid, dreigt het Verenigd Koninkrijk te worden achtergelaten als andere landen ten volle te profiteren van de meedogenloze daling van de kosten van hernieuwbare energie,” zei de heer Marshall.

 

Het verschil in de kosten van elektriciteit in het Verenigd Koninkrijk en elders zal prevaleren; tot de woede van politici, bedrijven en huishoudelijke betalers. ”

Een woordvoerder van de afdeling voor Business, energie en industriële strategie zei dat de regering nog wel onshore wind kan ondersteunen daar waar er lokale steun is, zoals op de Schotse eilanden.

“We zijn blij om te zien dat gevestigde technologieën, zoals onshore wind en zonne-energie, de kosten voor de consument naar beneden drukken” zeiden ze.

“Als dit zo doorgaat, en ze lokale steun hebben, kunnen zij een belangrijke rol spelen in de energiemix van de toekomst.

“Sinds 2010, heeft het Verenigd Koninkrijk meer dan £ 52bn geïnvesteerd in hernieuwbare energie en in oktober hebben we bevestigd dat tot £ 557m beschikbaar zou worden gesteld voor toekomstige schone Energie veilingen.”

“This new dynamic signals a significant shift in the energy paradigm,” said Adnan Amin, director-general of the International Renewable Energy Agency (IREA), which published the report.

“Turning to renewables for new power generation is not simply an environmentally conscious decision, it is now – overwhelmingly – a smart economic one.”

The report looked specifically at the relative cost of new energy projects being commissioned.

As renewable energy becomes cheaper, consumers will benefit from investment in green infrastructure.

“If the stuff you’re building to generate electricity costs less, the end effect of that is having to pay less for the electricity that comes from it,” Jonathan Marshall, energy analyst at the Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU) told The Independent.

“The cheaper you install it, the better it is for everyone.”

The current cost for fossil fuel power generation ranges from around 4p to 12p per kilowatt hour across G20 countries.

auctions for projects to be commissioned in the coming years suggest these forms too are due to drop in price.

Auctions provide a useful means of predicting the future cost of electricity.

“These cost declines across technologies are unprecedented and representative of the degree to which renewable energy is disrupting the global energy system,” said Mr Amin.

“Under current policy, the UK is at risk of being left behind as other countries take full advantage of the relentless fall in the cost of renewable energy,” said Mr Marshall.

footing – the gap between the cost of electricity in the UK and elsewhere will prevail; to the ire of politicians, businesses and household bill payers.”

A spokesperson from the Department for Business, Energy and Industrial Strategy said the Government could still support onshore wind where there is local support, such as on the Scottish islands.

“We are pleased to see that established technologies, such as onshore wind and solar, are driving costs down for consumers,” they said.

“If this continues, and they have local support, they may play a significant role in the energy mix in future.

“Since 2010, the UK has invested more than £52bn in renewable energy and in October, we confirmed that up to £557m would be made available for future clean power auctions.”